Schrijf je in!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Appie Rijschool

Verklaringen van namen:
1. Onder Rijschool wordt verstaan: Appie Rijschool;
2. Onder de cursist(e) wordt verstaan: de persoon die zich tot rijschool/ rij-instructeur wendt voor het volgen van rij-opleidingen/ rijlessen/theorielessen en examens e.d. ( oftewel hierna te noemen rij-onderricht);
3. Onder CBR/CCV/BNOR wordt verstaan: de instantie die de rijvaardigheid toetst met inbegrip van tussentijdse toetsen, praktijkexamens, theorie-examens e.d. ( hierna ook te noemen het onderzoek);
4. Onder rij-instructeur(s) wordt verstaan: de persoon die rij-onderricht geeft aan de cursist(e) en als freelancer of franchisenemer ( zelfstandig ondernemer die gebruik maakt van de naam en faciliteiten van de rijschool.) werkzaam is bij de rijschool.;
5. Onder (rij)lessen wordt verstaan: praktijk- en theoriegerichte opleidingen/ cursussen, zoals auto en motor rijlessen, theoriecursussen e.d..

Algemeen:
1. Appie Rijschool gevestigd te Hengelo, verricht haar rij-onderricht onder deze algemene voorwaarden. In alle gevallen waarin door rijschool en/of rij-instructeurs van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht;

Beginvoorwaarden:
1. Voor praktijkrijlessen personenauto dient de cursist(e) 16,5 jaar of ouder te zijn. Voor praktijklessen motor ( rijbewijs A1) dient 17 jaar of ouder te zijn, (rijbewijs A2) 20 jaar of ouder te zijn of voor ( rijbewijs A onbeperkt) dient de cursist(e) 24 jaar of ouder te zijn. Tijdens de eerste rijles dient dit aangetoond te worden met een geldige legitimatiebewijs;
2. Gedurende alle rijlessen neemt de cursist(e) een geldig legitimatiebewijs mee;
3. Bij het afnemen van diensten van Appie Rijschool gaat de cursist(e) automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van rijschool.

Artikel 1- Verplichting rijschool.:
1. De lessen worden gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (W.R.M.);
2. Alle rij-instructeurs van de rijschool zijn verzekerd tegen ongevallen inzittende, aansprakelijkheid jegens cursisten gedurende de rijles en hebben een uitgebreide les(motor)voertuigenverzekering;
3. De cursist(e) ontvangt zo veel mogelijk les van dezelfde rij-instructeur;
4. De lessen zullen worden benut voor het geven van praktijk- en/of theorieles, uitleg, informatie, noteren van afspraken e.d.;
5. De cursist(e) die via de rijschool een onderzoek heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR/BNOR/CCV tot het afleggen van het onderzoek de beschikking hebben over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, of danwel een vervangende les(motor)voertuig, of een gelijkwaardige les(motor)voertuig;
6. De rijschool behouden het recht om gemaakte afspraken ten alle tijden te kunnen wijzigen/ annuleren als gevolg van ongeval, spoedexamens, spoedopleidingen, verkeers- en weersomstandigheden, ziekte, onvoorziene omstandigheden etc. Er zal een nieuw afspraak gemaakt worden of, bij langdurig uitval, zal er een vervangende rij-instructeur worden ingezet. In dit geval zullen de gemiste lessen niet worden doorberekend aan de cursist(e);
7. De rijschool behoud het recht de praktijk- en/of theorieopleidingen van de cursist(e) per direct beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist(e) en/of zijn/haar gedragingen, die van oorzaak kunnen zijn door bijv. agressieproblemen, medische en/of psychische problemen, onder invloed van drugs, medicijnen, alcohol e.d.;
8. De rijschool is niet verplicht de resterende rijlessen/examens te restitueren indien de cursist(e) de rijopleiding wenst te beëindigen. Ook is de rijschool niet verplicht de resterende rijlessen/examens te restitueren in gevallen die genoemd worden in artikel 1.7.
9. Bij artikel 1.8 genoemde zal bij het volgen van klassikaal theorieopleidingen geen restitutie plaatsvinden;
10. De rijschool is niet aansprakelijk voor eventuele medische beperkingen, zoals vermeldt in de Eigen Verklaring. Mocht de cursist(e) toch rijlessen of een onderzoek verrichten waarbij (in een latere stadium) een medische beperking is geconstateerd, dan zal er geen restitutie en/of schadevergoeding plaatsvinden van reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen of ingeboekte onderzoek.
11. De cursist(e) kan geen aanspraak maken op enige restitutie/ (schade)vergoeding over lessen die al reeds genoten zijn.

Artikel 2.- Verplichting cursist(e):
1. De cursist(e) dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de lessen ( door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 15 min. in acht genomen) en bij niet/ te laat verschijnen op het afgesproken lestijd zonder tijdige afzegging ( zie punt 2 van dit artikel), wordt de gehele lesprijs in rekening gebracht;
2. Bij verhindering van de afgesproken praktijkles dient de cursist(e) deze minimaal 48 uur van te voren telefonisch af te melden;
3. Bij verhindering van de afgesproken klassikale theoriecursus dient de cursist(e) deze minimaal 48 uur van te voren telefonisch af te melden;
4. De cursist(e) heeft recht op kosteloos annulering binnen 7 dagen na aanmelding (via internet, telefonisch of persoonlijk). Artikel 2.2 en 2.3 blijven hierbij van kracht; De cursist(e) dient een beëindiging van een rijopleiding schriftelijk te melden bij de rijschool. Bedragen van onderzoek (examengelden) worden niet gerestitueerd.;
5. Verhindering zoals genoemd in art. 2.2 en art. 2.3 kan uitsluitend op werkdagen ( ma. t/m vrij.) van 8.00 uur tot 21.00 uur en zaterdagen van 8:00 t/m 17:00. Zondagen alsmede erkende nationale feestdagen worden niet meegerekend. Te late afzeggingen worden volledig doorberekend;
6. Een te laat geannuleerde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege dringende reden, uitsluitend een begrafenis van een overledene in de naaste familie ( t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. (de cursist(e) is genoodzaakt om de verhindering d.m.v. overlijdensakte of doktersverklaring aan te tonen bij rijschool/rij-instructeur);
7. De cursist(e) dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de lessen op te volgen;
8. De cursist(e) is verplicht de overeengekomen lesschema na te komen, zoals bijv. de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen lessen per week, tot aan de datum en tijd van het praktijkexamen; bij afwijken van de afgesproken lesschema is de rijschool gerechtigd examens en rijlessen te annuleren of te wijzigen.

Artikel 3.- Lessen (praktijkgericht):
1. Lespakketten worden voldaan in Ă©Ă©n keer per bank aan Appie Rijschool of contant per les aan de rij-instructeur. Tenzij anders is overeengekomen.
2. Lespakketten dienen geheel te zijn bijgeschreven op rekening van Appie Rijschool voor aanvang van de eerste les;
3. Lespakketten verliezen hun geldigheid na een onderbreking van tenminste 12 aanééngesloten maanden vanaf de laatst gevolgde les en er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen zoals lessen en examens;
4. De cursist(e) mag de rijopleiding beëindigen mits de cursist(e) ieder week minimaal één uur rijles heeft genoten. De rijschool zal dan het bedrag restitueren. Inschrijfgeld a € 15,- en administratiekosten a € 15,- worden extra in rekening gebracht, de reeds genoten rijlessen volgens de losse rijlessen en alle belastingen die afgedragen zijn door de rijschool zullen in rekening gebracht worden. Bedragen van onderzoek (examengelden) worden niet gerestitueerd.;
5. De cursist(e) dient een beëindiging van een lespakket schriftelijk te melden bij de rijschool. Artikel 3.4 blijft hierbij van kracht.
6. Mocht de cursist(e) meer rijlessen nodig hebben dan de rijlessen uit het pakket, dan dient de cursist(e) losse rijlessen bij te kopen voor hij/zij het onderzoek mag verrichten. Dit wordt gezien als een uitbreiding van het pakket. De losse lesprijs wordt gehanteerd tot en met de dag van het examen. Mocht de kandidaat onverhoopt zakken voor het onderzoek, dan mag de kandidaat een nieuwe pakket afsluiten of kiezen voor losse rijlessen.

Artikel 4.- Lessen (theorie gericht):
1. Bij het ontvangen van theorieboeken, CD-Roms of online examentrainingkaart, volgen van theoriecursussen e.d. wordt een contante betaling gehanteerd;
2. Indien betaling per contante plaatsvindt, dient het gehele verschuldigde bedrag bij de eerste les van de cursus/ ontvangst producten te worden voldaan bij de rij-instructeur van de rijschool.;
3. Aangekochte goederen als theorieboeken, CD-Roms, online examentrainingkaart e.d. worden niet retour genomen door de rijschool en/of rij-instructeur;
4. De toegangsgegevens voor de theoriecursus online worden digitaal toegezonden na ontvangst betaling;
5. De rijschool is niet aansprakelijk voor de theoriecursus online. Het eventueel niet of niet goed functioneren van de online cursus valt onder de verantwoordelijkheid van de maker van de cursus. Beheer van de cursus kan opgevraagd worden bij de rijschool ;
6. De rijschool kan niet instaan voor schade, overlast of andere problemen van welk aard dan ook die ontstaan door of voortvloeien uit het gebruik van de theoriecursus online.

Artikel 5.- Betaling:
1. De rijschool is gerechtigd een bedrag van inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De cursist(e) kan deze kosten verwachten bij het tussentijds beëindigen van de rijopleiding.
2. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs en examenprijs te verhogen;
3. Indien betalingen uitblijven, wordt bij 8 dagen nadat de achterstand is opgetreden een herinnering verzonden.
4. Indien 8 dagen na de herinnering het volledige factuurbedrag niet is voldaan, dan zal de cursist(e) worden aangemaand waarbij de rijschool administratiekosten in rekening zal brengen.
5. Indien 8 dagen na aanmanen het volledige factuurbedrag niet is voldaan, dan is de cursist(e) automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 15 % op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden wordt als gehele maand aangemerkt;
6. Mocht na de gehele voorgaande procedure geen betaling plaatsvinden, dan is de rijschool en/of rij-instructeur gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De hierbij komende kosten zullen ten laste worden gelegd aan de cursist(e).

Artikel 6.- Het onderzoek:
1. Op alle onderzoeken zijn naast de algemene voorwaarden van de rijschool ook de algemene voorwaarden van het CBR/CCV/BNOR van toepassing. U kunt de voorwaarde van het CBR/CCV/BNOR inzien op de rijschool of op de website van het CBR;
2. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het onderzoek door te berekenen aan de cursist(e). de rijschool verplicht zich op verzoek van de cursist(e) een schriftelijke specificatie van de prijswijziging te geven.

Artikel 7.- Verhinderingen/annuleringen voor het onderzoek:
1. De rijschool is niet aansprakelijk voor de verhinderingen voor het onderzoek waarbij de schuld ligt bij de cursist(e) zoals te laat verschenen op afspreekpunt, geen geldige documenten, of danwel anderssoorts annulering door de cursist(e);
2. Bij verhinderingen/ annuleringen, zoals vermeldt in artikel 7.1 kan de cursist(e) geen aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)vergoeding;
3. Indien een verhindering van het onderzoek is ontstaan door dringende redenen, uitsluitend betreffende een begrafenis/ crematie in de familie t/m 2e graad of als de cursist(e) met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis op de dag van het onderzoek, dan is de rijschool en het CBR/BNOR/CCV gerechtigd een bedrag voor administratiekosten in te houden. Er wordt een nieuw onderzoek geboekt voor de cursist(e) na bijbetaling van de doorbelaste kosten;
4. Bij ontstaan van verhindering zoals vermeldt in artikel 7.3, is de cursist(e) genoodzaakt om de verhindering schriftelijk binnen 14 dagen d.m.v. een overlijdensakte of doktersverklaring aan te tonen bij het CBR. Wanneer de cursist(e) niet in staat is de verhindering op deze wijze aan te tonen, dan zal de rijschool de verhindering afhandelen zoals vermeldt in artikel 7.1;
5. Wanneer de cursist(e) te veel absent is voor de rijlessen, is de rij-instructeur gerechtigd om het examen niet bij te wonen en het lesvoertuig niet mee te geven voor het onderzoek, de kosten worden wel doorberekend aan de cursist(e);
6. Als de cursist(e) nog betalingen moet verrichten op de dag van het onderzoek, dient de cursist(e) de betaling te geschieden per bank of contanten, voor het onderzoek. Als er geen betaling is ontvangen van de openstaande schuld, is de rij-instructeur gerechtigd om het onderzoek niet bij te wonen en het lesvoertuig niet mee te geven voor
het onderzoek. De openstaande schuld blijft hierdoor alsnog een betalingsverplichting dat alsnog voldaan dient te worden.;
7. In geval van artikel 7.1 en 7.5 en 7.6 kan de cursist(e) geen aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)vergoeding;
8. De rijschool is niet aansprakelijk voor onderzoeken die al reeds zijn genoten of voor het resultaat van het onderzoek. En de cursist(e) kan geen aanspraak maken op enige restitutie/ (schade)vergoeding hiervoor.

Artikel 8.- Vrijwaring:
1. De rijschool vrijwaart de cursist(e) voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met als uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist(e), alsmede bij het gebruik door de cursist(e) van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beĂŻnvloeden;
2. De cursist(e) verplicht zich om gerechtelijke uitspraak betreft ontzegging van het besturen van motorvoertuigen en/of ingevorderde rijbewijzen door te geven aan de rijschool. Indien de rijschool ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, vrijwaart de cursist(e) de rijschool volledig. De cursist(e) zal alle ter zake aan de rijschool opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn/haar rekening nemen.
3. De cursist(e) motor vrijwaart de rijschool van kosten indien schade aan eigen helm, kleding of schoeisel ontstaat.

Artikel 9.- Klachten/ Geschillen:
1. Klachten dienen ten alle tijden schriftelijk of per mail te worden doorgegeven aan Appie Rijschool;
2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.